Academic Calendar 2019-20

VSSD College

Vikramajit Singh Sanatan Dharma College, Kanpur

 • Shri K.S. Sharma

 • Shri K.G. Vadzikar

 • Shri B.L. Mishra

 • Shri G.R. Talwar

 • Shri G.S. Nigam

 • Shri H.P. Mudgal

 • Shri V.B. Subedar

 • Shri G.K. Pandey

 • Shri B.P. Sharma

 • Shri H.K. Seth

 • Shri R.P. Gupta

 • Shri G.G. Shukla

 • Shri S.D. Chaturvedi

 • Shri K.N. Mishra

 • Shri P.G. Sajnani

 • Shri V.N. Kapoor

 • Shri R.K. Mishra

 • Shri M.K. Dixit

 • Shri Anupam Shukla

 • Shri A.S. Bajpai

 • Shri V.S. Mishra

 • Shri R.K. Patel

 • Shri P.C.S Yadav

Recent News

Seminars/ Conferences @ Sanskrit

Awards & Honors @ Sanskrit